Nghiên cứu đặc tính không hạt và phương pháp tạo dòng đa bội ở cây ăn quả có múi : Luận án TS. Sinh học : 62 42 30 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36964Nghiên cứu đặc tính không hạt và phương pháp tạo dòng đa bội ở cây ăn quả có múi : Luận án TS. Sinh học : 62 42 30 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36964