Phép biến đổi tích phân dạng fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi phân và tích phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36970Phép biến đổi tích phân dạng fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi phân và tích phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36970