Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36971Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36971