Tính ổn định của phương trình động lực ẩn trên thang thời gian : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36982Tính ổn định của phương trình động lực ẩn trên thang thời gian : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36982