Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36985Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36985