Môt số tích chập suy rộng với hàm trọng Hermite của các biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36986Môt số tích chập suy rộng với hàm trọng Hermite của các biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36986