Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 ( A = Cu2+, Zn2+; B = Al3, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hóa Etylbenzen: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36994Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 ( A = Cu2+, Zn2+; B = Al3, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hóa Etylbenzen: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36994