Đồng cấu chuyển Singer qua ngôn ngữ đại số Lambda và dẫy phổ May : Luận án TS. Toán học: 62 46 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36995Đồng cấu chuyển Singer qua ngôn ngữ đại số Lambda và dẫy phổ May : Luận án TS. Toán học: 62 46 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36995