Tiến hóa trầm tích Pliocen - để tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận : Luận án TS. Địa chất: 62 44 57 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36996Tiến hóa trầm tích Pliocen - để tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận : Luận án TS. Địa chất: 62 44 57 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36996