Nghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 30 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37021

Nghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 30 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37021