Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung : Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62 85 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37033Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung : Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62 85 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37033