Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62.85.15.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37048Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62.85.15.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37048