Phép lặp ẩn và điểm bất động của ánh xạ hai biến : Luận án TS. Toán học: 1 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37063Phép lặp ẩn và điểm bất động của ánh xạ hai biến : Luận án TS. Toán học: 1 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37063