Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37069Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37069