Ứng dụng mô hình tang Luping - Olofnilsson để khảo sát sự khuếch tán CI- trong bê tông và nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến quá trình này: Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37070Ứng dụng mô hình tang Luping - Olofnilsson để khảo sát sự khuếch tán CI- trong bê tông và nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến quá trình này: Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37070