Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1 :Luận án TS. Toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37076Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1 :Luận án TS. Toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37076