Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng : Luận án TS. Toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng : Luận án TS. Toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110