Sinh trưởng, quang hợp và hệ sắc tố quang hợp của tảo chlorella pyrenoidosa trong điều kiện thiếu Nito và Photpho : Luận án PTS. Sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37120Sinh trưởng, quang hợp và hệ sắc tố quang hợp của tảo chlorella pyrenoidosa trong điều kiện thiếu Nito và Photpho : Luận án PTS. Sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37120