Mô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh : Luận án PTS. Nông học: 4.01.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37155Mô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh : Luận án PTS. Nông học: 4.01.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37155