Nghiên cứu di truyền học một số tính trạng có ý nghĩa kinh tế của nấm men SACCHAROMYCES SPP : Luận án PTS Sinh học: 1.05.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37167Nghiên cứu di truyền học một số tính trạng có ý nghĩa kinh tế của nấm men SACCHAROMYCES SPP : Luận án PTS Sinh học: 1.05.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37167