Bước đầu điều chế một số thuốc thử miễn dịch và nghiên cứu tác dụng của một số thuốc điều hòa miễn dịch trên chuột C57 BL5 : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37175Bước đầu điều chế một số thuốc thử miễn dịch và nghiên cứu tác dụng của một số thuốc điều hòa miễn dịch trên chuột C57 BL5 : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37175