Nghiên cứu đặc điểm di truyền học của một số các tình trạng chống chịu và lai tạo các nòi nấm men Saccharomyces cerevisiae có ý nghĩa kinh tế : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37188Nghiên cứu đặc điểm di truyền học của một số các tình trạng chống chịu và lai tạo các nòi nấm men Saccharomyces cerevisiae có ý nghĩa kinh tế : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37188