Hàm lượng và thành phần các hợp chất Auxin và Polyphenol trong mối liên quan với sự sinh trưởng, phát triển của cây lạc (Arachis hypogaeal): PTS. Sinh lý học thực vật : 1 05 17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37215Hàm lượng và thành phần các hợp chất Auxin và Polyphenol trong mối liên quan với sự sinh trưởng, phát triển của cây lạc (Arachis hypogaeal): PTS. Sinh lý học thực vật : 1 05 17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37215