Nghiên cứu tính đa dạng của các cây thuốc chữa bỏng, vết thương phần mềm và khả năng ứng dụng chúng trong thực tiễn ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37219Nghiên cứu tính đa dạng của các cây thuốc chữa bỏng, vết thương phần mềm và khả năng ứng dụng chúng trong thực tiễn ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37219