Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng chế phẩm Glucoamilaza của Aspergillus niger trong lên men Etanol từ bột sắn sống : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37220Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng chế phẩm Glucoamilaza của Aspergillus niger trong lên men Etanol từ bột sắn sống : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37220