Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh phân lập ở Hà nội và vùng phụ cận : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37250Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh phân lập ở Hà nội và vùng phụ cận : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37250