Ứng dụng phương pháp xoáy rời rạc để xác định và khảo sát các đặc tính khí động của cánh khí cụ bay trong dòng khí dưới âm : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37263Ứng dụng phương pháp xoáy rời rạc để xác định và khảo sát các đặc tính khí động của cánh khí cụ bay trong dòng khí dưới âm : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37263