Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên phục vụ cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) : Luận văn TS. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37267Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên phục vụ cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) : Luận văn TS. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37267