Xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37273Xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37273