Chế tạo và nghiên cứu hạt nano bạc, vàng và thử nghiệm ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37324Chế tạo và nghiên cứu hạt nano bạc, vàng và thử nghiệm ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37324