Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa: Luận án TS. Toán học: 62 46 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37328Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa: Luận án TS. Toán học: 62 46 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37328