“Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam : Luận văn TS. Vi sinh vật học: 60 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37342“Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam : Luận văn TS. Vi sinh vật học: 60 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37342