Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37384Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37384