Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử : Luận văn ThS. Hóa lý thuyết: 60 44 31

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37397Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử : Luận văn ThS. Hóa lý thuyết: 60 44 31

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37397