Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. ThS. Hóa học: 60.44.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37423Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. ThS. Hóa học: 60.44.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37423