Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37444Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37444