Xúc tác MCM-22 trong phản ứng Ankyl hoá Benzen.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37446Xúc tác MCM-22 trong phản ứng Ankyl hoá Benzen.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37446