Một số bài toán về dãy số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37502Một số bài toán về dãy số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37502