Phương pháp số giải phương trình vi phân có chậm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37529Phương pháp số giải phương trình vi phân có chậm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37529