Phương trình sai phân riêng tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37531Phương trình sai phân riêng tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37531