Về phép biến đổi FOURIER phân và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37533Về phép biến đổi FOURIER phân và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37533