Định lý điểm bất động trong không gian Metric nón và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37534Định lý điểm bất động trong không gian Metric nón và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37534