Copula và ứng dụng trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37560Copula và ứng dụng trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37560