Phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37568Phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37568