Phân tích xu thế quá trình vận chuyển trầm tích và biến đổi đường bờ, đáy khu vực cửa sông Đáy bằng mô hình Mike : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37571Phân tích xu thế quá trình vận chuyển trầm tích và biến đổi đường bờ, đáy khu vực cửa sông Đáy bằng mô hình Mike : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37571