Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý một số chất độc hại trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37672Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý một số chất độc hại trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37672