Nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z%Pt/SiO2/y%Al2O3.x%SO4.ZrO2 cho phản ứng đồng phân hóa n-Ankan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37683Nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z%Pt/SiO2/y%Al2O3.x%SO4.ZrO2 cho phản ứng đồng phân hóa n-Ankan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37683