Vật liệu oxit sắt phân tán trên vật liệu mang trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37786Vật liệu oxit sắt phân tán trên vật liệu mang trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37786