Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789