Chế tạo hạt Nano Fe2O3 vô định hình và các tính chất : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37790



Chế tạo hạt Nano Fe2O3 vô định hình và các tính chất : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37790